rstb20180313_si_001.docx (459.64 kB)

Supplementary information from A whitefly effector Bsp9 targets host immunity regulator WRKY33 to promote performance

Download (459.64 kB)
journal contribution
posted on 03.12.2018, 13:40 by Ning Wang, Pingzhi Zhao, Yonghuan Ma, Xiangmei Yao, Yanwei Sun, Xiande Huang, Jingjing Jin, Youjun Zhang, Changxiang Zhu, Rongxiang Fang, Jian Ye
Figures S1-S6; Tables S1-S3

History

Licence

Exports

Logo branding

Categories

Licence

Exports