rsos200663_si_002.zip (1.26 MB)

The mechanism of UHMWPE particle growth from Particle morphology, structure and properties of nascent ultra-high molecular weight polyethylene

Download (1.26 MB)
dataset
posted on 01.08.2020 by Wenyang Zhang, Zhengwen Wu, Hanjun Mao, Xinwei Wang, Jianlong Li, Yongyi Mai, Jianyong Yu
The schematic diagrams on the mechanism of UHMWPE particle growth

History

Licence

Exports