rsos171431_si_001.docx (1.35 MB)
0/0

Experimental methods for fabrication and characterization of TiO2 nanowire-templated hierarchical nanowire network from TiO2 nanowire-templated hierarchical nanowire network as water-repelling coating

Download (1.35 MB)
journal contribution
posted on 24.11.2017 by Tian Hang, Hui-Jiuan Chen, Shuai Xiao, Chengduan Yang, Meiwan Chen, Jun Tao, Han-ping Shieh, Bo-ru Yang, Chuan Liu, Xi Xie
Synthesis, surface modification, characterization and static contact angle analysis details of ZnO@TiO2 hierarchical nanowire network

History

Licence

Exports