rsos171409_si_001.docx (350.21 kB)
0/0

Electronic Supplementary Information from From two-dimensional graphene oxide to three-dimensional honeycomb-like Ni3S2@graphene oxide composite: insight into structure and electrocatalytic properties

Download (350.21 kB)
journal contribution
posted on 02.12.2017 by Xinting Wei, Yueqiang li, Wenli Xu, Kaixuan Zhang, Jie Yin, Shaozhen Shi, Jiazhen Wei, Fangfang Di, Junxue Guo, Can Wang, Chaofan Chu, Ning Sui, Baoli Chen, Yingtian Zhang, Hongguo Hao, Xianxi Zhang, Jinsheng Zhao, Huawei Zhou, Shuhao Wang
The normalized photovoltaic parameters based on 3D honeycomb-like Ni3S2@GO synthetized by different concentration of Ni(NO3)2

History

Licence

Exports