rsos180897_si_001.docx (2.17 MB)
0/0

Cyclic voltammograms of 10 mM o–bromopyridine on a GC electrode in DMF with 0.1 M TEABF4 at (a) v=0.1 V/s, (b) 0.2 V/s, (c) 0.3 V/s, (d) 0.4 V/s, (e) 0.5 V/s, (f) 0.6 V/s, (g) 0.7 V/s, (h) 0.8 V/s and (i) 0.9 V/s. from Fixation of CO2 along with bromopyridines on a silver electrode

Download (2.17 MB)
journal contribution
posted on 25.07.2018 by Yingtian Zhang, Shuxian Yu, Peipei Luo, Shisong Xu, Xianxi Zhang, Huawei Zhou, Jiyuan Du, Jie Yang, Nana Xin, Yuxia Kong, Junhai Liu, Baoli Chen, Jiaxing Lu
Cyclic voltammograms

History

Licence

Exports